Riool- & afvalwaterzuivering

Afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) of Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) moeten 24/7 operationeel zijn. Lees hoe onze flowmeters hier aan bijdragen.

RWZI’s (Rioolwaterzuiveringsinstallaties) zijn er om afvalwater en rioolwater te zuiveren van o.a. menselijke uitwerpselen, voedselresten, zeep- en wasmiddelen en zo watervervuiling te reduceren. Afhankelijk van de populatiedichtheid en de grootte van het gebied dat deze installaties bedienen, varieert de verwerkingscapaciteit van enkele tienduizenden kubieke meters per dag tot meerdere honderdduizenden kubieke meters per dag – dat zijn enorme volumes! Doel is om niet alleen een gezuiverde vloeibare en vaste afvalstroom te creëren, maar ook om zaken te produceren die geschikt zijn voor hergebruik – zoals biogas en kunstmest. In dit artikel leggen we uit tegen welke uitdagingen een RWZI bij haar werkzaamheden aanloopt en hoe onze instrumenten kunnen helpen die te tackelen.

De meet- en regelinstrumentatie van een RWZI

Er zijn verschillende meetinstrumenten die in de RWZi worden toegepast. Denk aan pH-meters, DO meters (Dissolved Oxygen), Conductiviteitsmeters, Turbiditeitsmeters, Ammonium-, nitraat- en fosfaatmeters en verschillende soorten flowmeters.

Omdat de focus van Intercontrol op dat laatste type instrumenten ligt – namelijk flowmeters en de daarmee samenhangende debietmetingen –  zullen wij ons in dit artikel dan ook alleen op deze techniek richten. En dan niet alleen op ‘natte’ stromen, maar ook op luchtstroom en gas.

De belangrijkste toepassingen van onze flowmeters in de afvalwateromgeving zijn

  • de debietmeting van het binnenstromende ruwe afvalwater;
  • de flowmeting van de blaaslucht naar elk afzonderlijk bassin in het beluchtingsbassin;
  • het meten van het debiet van het vergistingsgas en;
  • de flowmeting van het uitgaande behandelde water.

Het ruwe afvalwater – De IN-stroom

Allereerst moeten RWZI’s in staat zijn om het debiet van het binnenkomende ruwe afvalwater nauwkeurig te meten en te regelen. Waarom dat zo belangrijk is? Deze informatie is niet alleen essentieel voor het optimaliseren van het zuiveringsproces verderop in de keten, maar ook om te reageren op fluctuaties in de belasting en de behandeling daarop te kunnen aanpassen.

Belasting van de installatie

Het meten van het binnenkomende ruwe afvalwater biedt allereerst inzicht in de totale belasting van de rioolzuiveringsinstallatie. De ingenieurs moeten weten hoeveel water moet worden behandeld, omdat men hier de apparatuur op moet dimensioneren.

Door het debiet te kennen, kan men de juiste afmetingen en capaciteiten bepalen voor alle achterliggende apparatuur – denk aan pompen, beluchters, tanks en filtratie-eenheden – om zo te zorgen dat het afvalwater een effectieve behandeling krijgt.

Optimalisatie van prestaties

Dit debiet heeft ook invloed op de hydraulische belasting van de verschillende behandelingsprocessen.

Door dit debiet te kennen, kan een RWZI de procescondities optimaliseren – bijvoorbeeld door de chemische doses aan te passen of de slibterugwinning te optimalseren. Zo kan men de efficiëntie en prestaties van de behandeling maximaliseren.

Daarnaast kan een RWZI ook veel energie-efficiënter opereren. Bijvoorbeeld door de snelheid van pompen aan de vraag aan te passen, waardoor energiekosten worden gereduceerd.

Hydraulische belasting – wat wordt daarmee bedoelt?

Met de term hydraulische belasting wordt in het geval van een  rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) verwezen naar de hoeveelheid water die de installatie binnenkomt gedurende een bepaalde periode. Dit wordt meestal uitgedrukt in volume per tijdseenheid, zoals kubieke meter per uur (m³/u) of liter per seconde (l/s).

Deze belasting omvat al het afvalwater dat de RWZI binnenkomt via het rioolstelsel, inclusief huishoudelijk afvalwater, industrieel afvalwater en regenwater (bij gemengde rioleringssystemen).

De hydraulische belasting is een belangrijke parameter bij het ontwerpen, dimensioneren en exploiteren van een RWZI.  Dit bepaalt namelijk de capaciteit  die nodig is om het binnenkomende afvalwater te behandelen. Hoe nauwkeuriger je de hydraulische belasting weet, hoe beter de ingenieurs de juiste grootte en capaciteit kunnen bepalen voor de verschillende onderdelen van de RWZI. Denk daarbij aan de beluchtingsbassins, bezinktanks, slibopslagfaciliteiten en filtratie-eenheden.

Handhaving van operationele stabiliteit

Inzicht in de binnenkomende afvalstroom stelt exploitanten in staat om de RWZI-operaties effectief te plannen en te beheren. Het helpt om voorbereid te zijn op variaties in het afvalwaterdebiet. Deze variaties ontstaan bijvoorbeeld door seizoensgebonden fluctuaties, acute weersomstandigheden, piekuren en andere factoren. Door deze voorbereiding kan de operationele stabiliteit en betrouwbaarheid worden gewaarborgd.

Wat zijn de uitdagingen bij de debietmeting van afvalwater?

Het belang van een nauwkeurige flowmeting van het vervuilde water dat de zuiveringsinstallatie instroomt is in het vorige onderdeel duidelijk geworden. Maar vanwege de complexiteit van het afvalwater en de omgeving waarin het wordt gemeten, brengt dit voor veel meetinstrumenten verschillende problemen  met zich mee..

Variabiliteit van de waterkwaliteit

Het afvalwater varieert in samenstelling, troebelheid en concentratie van verontreinigende stoffen. Juist deze constant veranderende variabelen beïnvloeden de nauwkeurigheid van metingen. Vooral ook als er grote fluctuaties zijn in de waterkwaliteit van dag tot dag – of zelfs gedurende de dag.

Verontreinigingen en vaste stoffen

Afvalwater bevat verschillende verontreinigingen en vaste stoffen, zoals zwevende deeltjes, organisch materiaal, vetten, oliën en zware metalen. Deze verontreinigingen beïnvloeden de werking van sensoren en meetapparatuur, wat weer zal leiden tot onnauwkeurige metingen.

Slib en bezinking

Het afvalwater bevat vaak ook slib en bezinksel, wat weer kan leiden tot ophoping en verstopping van meetapparatuur, zoals dat vaak bij debietmeters en niveausensoren het geval is. Dit zal de nauwkeurigheid van de metingen verminderen en onderhoudsproblemen veroorzaken.

Grootte van de deeltjes

De aanwezigheid van grote deeltjes in het afvalwater kan problemen veroorzaken bij het meten van debiet, omdat deze deeltjes de stroom van water kunnen belemmeren en de werking van debietmeters kunnen verstoren.

Kalibratie en onderhoud

Het regelmatig kalibreren en onderhouden van meetapparatuur is essentieel voor nauwkeurige metingen. Echter, in een omgeving met vervuild water kunnen verontreinigingen en afzettingen op sensoren en meetapparatuur accumuleren, wat kan leiden tot afwijkingen in metingen en frequenter onderhoud noodzakelijk maakt.

Onze oplossing voor de ruwe afvalwaterstroom

RWZI - schematisch - stap 1 + instrumentatie
Klik op afbeelding om te vergroten

Bekijk onze meet- & regelinstrumenten

Pulsar Greyline PDFM 6.1

Deze Doppler-flowmeter biedt snelle, nauwkeurige flowmetingen van vervuilde vloeistoffen met vaste stoffen of gasbelletjes. Overal ter plaatse en zelfs in de meest uitdagende industriële omgevingen. En zonder enige downtime – je klemt de sensor eenvoudig op het leidingwerk.

Pulsar Greyline PDFM 6.1
Ultrasone-opklembare-flowmeter DFM 6.1

Pulsar Greyline DFM 6.1

Ideaal om in te zetten als waterstroommeter, met name voor vuile of moeilijke vloeistoffen die luchtbellen of vaste stoffen bevatten, zoals afvalwater, slurries en slib.

Pulsar Greyline Mantaray

Deze ultrasone flowmeter is speciaal ontworpen voor debietmetingen in open kanalen of gedeeltelijk gevulde rioolbuizen.

De MantaRay is ideaal voor metingen van regen- of irrigatiewater in open rioleringen. Het draagbare instrument heeft een ultrasone sensor die op de bodem van een kanaal wordt gelegd en daarna continu zowel de snelheid als het niveau meet.

pulsar ultrasone flowmeter mantaray intercontrol
HAWK - Sultan Sonar System

HAWK Sultan

Krachtige sonar met laagfrequente transducer die eenvoudig door alle gesuspendeerde vaste stoffen heen dringt. Daardoor is dit instrument niet alleen in staat om het slibbedniveau op de bodem van een zuiveringsinstallatie, maar zelfs de lichtste vloklaag te meten.

HAWK Orca

De 4e generatie sonar speciaal ontwikkeld om de penetratie en kalibratiedichtheid van verdikkingsmiddelen en CCD’s te kunnen vergroten.

HAWK Orca - sonar system voor RWZI en AWZI

Het beluchtingsbassin

Na de eerste voorbehandeling stroomt het rioolwater het beluchtingsbassin in. Dit bestaat uit een reeks behandelingsbaden vol aërobe bacteriën die de organische resten in het rioolwater moeten gaan afbreken.

Om deze aerobe bacteriën in leven te houden, blaast een ventilator de benodigde opgeloste zuurstof (DO) dit beluchtingsbassin in; te weinig zuurstof doodt de bacteriën, maar te veel zuurstof is onnodig en duur.

De bediening van deze beluchtingsventilator is verantwoordelijk voor maar liefst 60 procent van alle energie die op een afvalwaterlocatie wordt verbruikt. Dat is enorm.

Flowmeters spelen een essentiële rol bij een goede werking van een beluchtingsbassin. Deze instrumenten meten nauwkeurig het debiet van lucht (of beluchtingswater) dat aan dit bassin wordt toegevoegd. Deze metingen zijn van cruciaal voor een optimaal beluchtingsproces en een van de belangrijkste stappen in het zuiveringsproces.

De rol van flowmeters in het beluchtingsbassin

Optimalisatie van het beluchtingsproces

Onze flowmeters meten het debiet van lucht of beluchtingswater nauwkeurig. Zo wordt het beluchtingsproces geoptimaliseerd en kunnen de gewenste zuurstofniveaus in het afvalwater worden gehandhaafd. Dit is essentieel voor de microbiële activiteit en bevordert de afbraak van het organisch materiaal.

Verduurzaming van het energieverbruik

Door het debiet van beluchtingslucht te meten, kunnen RWZI’s de hoeveelheid energie die wordt gebruikt voor beluchting regelen. Een nauwkeurige meting helpt bij het voorkomen van overbeluchting, wat anders in onnodig energieverbruik zou resulteren.

Detectie van verstoppingen of storingen

Flowmeters kunnen ook helpen verstoppingen of storingen in de beluchtingsleidingen of -apparatuur te detecteren door abnormale veranderingen in het gemeten debiet te signaleren. Dit stelt een RWZI in staat om snel actie te ondernemen en de werking van het beluchtingsproces te herstellen.

Monitoring en procescontrole

Door continu het debiet van beluchtingslucht te monitoren, kan een RWZI de werking van het beluchtingsproces nauwlettend volgen en controleren. Afwijkingen van de normale debietwaarden kunnen wijzen op veranderingen in de bedrijfsomstandigheden die aandacht vereisen.

Wat zijn de uitdagingen bij het beluchtingsbassin?

Van het handhaven van optimale zuurstofniveaus tot het voorkomen van overbelasting door teveel verontreinigende stoffen. Lees hieronder welke kwesties de juiste procestechniek vereisen.

De juiste beluchting

Het beluchtingsbassin is ontworpen om zuurstof aan het afvalwater toe te voegen. Dit is van belang voor de groei van de micro-organismen, die op hun beurt weer de verontreinigende stoffen afbreken.

Het monitoren van de beluchtingsniveaus en -patronen moet ervoor zorgen dat iedere keer de juiste hoeveelheid zuurstof wordt toegevoegd. Het is best lastig deze processen continu te optimaliseren om een maximale zuivering te behouden.

De biologisch processen

Het beluchtingsbassin is ook verantwoordelijk voor het ondersteunen van biologische processen waarbij de micro-organismen de organische verontreinigingen afbreken. Het monitoren van parameters zoals het gehalte aan opgeloste zuurstof (DO), pH, temperatuur en de aanwezigheid van nutriënten (zoals stikstof en fosfor) is van cruciaal belang om de gezondheid van het biologische systeem te waarborgen en ongewenste afwijkingen te detecteren.

Overbelasting

Een beluchtingsbassin kan snel overbelast raken door een te hoge belasting van organisch materiaal, stikstof of andere verontreinigende stoffen. Dit leidt tot een verminderde effluentkwaliteit en verstoringen in het zuiveringsproces.

Het monitoren van de influentstroom, samen met de beluchtingsprestaties en de algehele zuiveringsprestaties, is dan ook essentieel om overbelasting te voorkomen.

Het onderhoud

Een beluchtingsbassin vereist regelmatig onderhoud en inspectie om optimale prestaties te garanderen. Dit is uitdagend vanwege de vaak beperkte toegankelijkheid van de installatie – vooral tijdens normale operationele omstandigheden. Het monitoren van slijtage, corrosie, verstoppingen en andere mechanische problemen is van vitaal belang om ongeplande stilstand en storingen te voorkomen.

Data verzamelen en analyseren

Het verzamelen, opslaan en analyseren van gegevens van verschillende sensoren en instrumenten in het beluchtingsbassin kan complex zijn vanwege de grote hoeveelheid gegevens en de noodzaak om realtime inzicht te krijgen in de prestaties van het systeem. Het implementeren van geavanceerde gegevensverzamelings- en analysemethoden kan helpen bij het identificeren van trends, het voorspellen van storingen en het nemen van proactieve maatregelen om de efficiëntie te verbeteren.

Onze oplossing voor het beluchtingsbassin

Klik op afbeelding om te vergroten

Onze flowmeters voor het beluchtingsbassin

Kurz 410 FTB

De Kurz 410FTB flowmeter is speciaal ontworpen om de beluchtingsluchtstroom in water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties te monitoren.

De responstijd op snelheidsveranderingen in combinatie met het geluidsarme signaal zorgen voor de hoogste controle van opgeloste zuurstof (DO).

Door de DO-controle in beluchtingsbassins te verbeteren, worden aanzienlijke verbeteringen in de energie-efficiëntie gerealiseerd.

KURZ 410FTB - flowmeter speciaal ontworpen om de beluchtingsluchtstroom in water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties te monitoren

De vergister

Het rioolwater in de vergister wordt ‘slib’ genoemd. Er worden bacteriën aan de vergister toegevoegd, waar het slib wordt afgebroken. Het vergistingsgas dat daarbij vrijkomt, wordt opgevangen, gecomprimeerd, overtollig vocht wordt verwijderd en vervolgens verder gereinigd.

Het gereinigde gas wordt naar motoren of brandstofcellen geleid waardoor elektriciteit wordt opgewekt en het ketelwater (voor stoom of warm water) wordt verwarmd.

Veel grote rioolwaterzuiveringsinstallaties gebruiken dit vergisting- of biogas om de zuiveringsinstallatie te laten draaien. Daardoor kan het elektriciteitsverbruik van het elektriciteitsnet tot een minimum wordt beperkt.

Wat zijn de uitdagingen bij het vergistingsproces?

De behandeling en verwijdering van slib

Het vergistingsproces produceert organisch slib dat wordt behandeld en moet worden verwijderd. Het beheer van slib kan een uitdaging zijn vanwege de grote volumes die worden geproduceerd. Daarnaast moet men dit slib ontwateren, stabiliseren en verwerken tot een bruikbaar eindproduct, zoals biogas of meststof.

Het energieverbruik

RWZI’s zijn enorme energieverbruikers. Dat komt door de behoefte aan mechanische beluchting, de pompen, de mixers en alle andere apparatuur. Het efficiënt beheren van energieverbruik en het zoeken naar manieren om energie terug te winnen, zoals het gebruik van biogas voor energieopwekking, zijn cruciaal om de operationele kosten te verlagen en de duurzaamheid van de installatie te verbeteren.

Stank en emissie

Het vergistingsproces gaat gepaard met de productie van onaangename geuren en emissies, zoals waterstofsulfide en methaan. Het beheersen van deze geuren en emissies is belangrijk om overlast voor de omgeving zo laag mogelijk te houden, maar ook om te voldoen aan milieuregelgeving.

Het naleven van de regelgeving

RWZI’s moeten voldoen aan strenge regelgeving en normen met betrekking tot waterkwaliteit, emissies, slibbehandeling en milieubescherming. Het naleven van deze regelgeving kan uitdagend zijn en vereist nauwkeurige monitoring, rapportage en continue verbetering van de operationele processen.

De rol van flowmeters in het vergistingsproces

Flowmeters meten en regelen de stroming van de verschillende media die bij het vergistingsproces betrokken zijn, zoals voedingstoevoer, mengmedia en biogas. Daarom zijn op strategische punten flowmeters ingebouwd om dit proces zo goed mogelijk te regelen, monitoren en te optimaliseren.

 De biogasproductie

Flowmeters worden gebruikt om de productie van biogas te meten, dat als bijproduct van het vergistingsproces wordt geproduceerd. Het meten van deze stroom biogas is belangrijk om de prestaties van de vergistingstanks te monitoren, de efficiëntie van de gasproductie te bepalen en de biogasopbrengst te optimaliseren.

 De gasafvoer

Flowmeters worden gebruikt om de afvoer van biogas vanuit de vergistingstanks naar opslagtanks, verbranders of andere bestemmingen te controleren. Door de biogas-stroom te meten, kunnen exploitanten de gasafvoer regelen, de gasopbrengst maximaliseren en zorgen voor een veilige en efficiënte behandeling van het geproduceerde gas.

De voedingstoevoer

Er worden flowmeters gebruikt om de toevoer van organisch materiaal naar de vergistingstanks te meten zoals primaire slib, secundair slib, zuiveringsslib of andere organische afvalstromen. Het nauwkeurig meten van de toevoer van organisch materiaal is essentieel voor het regelen van het vergistingsproces en het optimaliseren van de biologische activiteit.

Het mengproces

Flowmeters worden ook weer gebruikt om de toevoer van verschillende vloeistoffen en gassen naar de vergistingstanks te regelen, zoals water, lucht, stoom en eventuele chemicaliën die nodig zijn voor het vergistingsproces. Hierdoor kan een RWZI de juiste mengverhoudingen handhaven en zo de optimale omstandigheden voor anaërobe vergisting creëren.

Onze oplossing voor het vergistingsproces

RWZI - schematisch proces (3)
Klik op afbeelding om te vergroten

Onze flowmeters voor het vergistingsproces

Kurz-454-ftb-wgf-Insertion-flow-meter-condenserend-gas
Kurz 454 FTB – WGF

Deze thermische massaflowmeter is speciaal ontworpen voor nat gas, condenserend gas en biogas. Het gepatenteerde ontwerp verwerkt het droge debiet-signaal onafhankelijk van de effecten van vocht in de gasstroom. Daarom is dit de ideale flowmeter voor o.a. vergisters en stortplaatsen.

Kurz 410 FTB

De Kurz 410FTB flowmeter is speciaal ontworpen om de beluchtingsluchtstroom in water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties te monitoren.

De responstijd op snelheidsveranderingen in combinatie met het geluidsarme signaal zorgen voor de hoogste controle van opgeloste zuurstof (DO).

Door de DO-controle in beluchtingsbassins te verbeteren, worden aanzienlijke verbeteringen in de energie-efficiëntie gerealiseerd.

KURZ 410FTB - flowmeter speciaal ontworpen om de beluchtingsluchtstroom in water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties te monitoren
Schmidt SS20.700

Deze thermische flowsensor is een robuuste oplossing voor uitdagende industriële toepassingen. Het instrument wordt in verschillende toepassingen gebruikt, maar is ook zeer geschikt voor de beluchting van het vergistingsproces.

RWZI als biogas-producent – wat zijn de voordelen?

  1. Allereerst is het een zeer schone energiebron omdat het biogas wordt gemaakt van restproducten of organische ingrediënten zoals restafval en vee-mest.
  2. Het biogas dat wordt geproduceerd is een hernieuwbare energiebron met een lage CO2-voetafdruk.
  3. Biogas uit RWZI’s wordt op een veel efficiëntere manier geproduceerd dan bij veel andere hernieuwbare energiebronnen gebruikelijk is,  zoals windenergie.
  4. Dit biogas wordt gebruikt voor het verwarmen van gebouwen, het verhogen van elektrische opwekking, het koken van voedsel, het leveren van warmwater,  het aandrijven van vervoer, maar ook voor het functioneren van het RWZI zelf.
  5. RWZI’s verminderen stortmethode omdat zij de organische materialen die anders naar afval zouden gaan, hergebruiken.
  6. RWZI’s migreren ook op recyclingwaterprojecten die worden gebruikt voor waterzuivering, waardoor schoon en rechtmatig water beschikbaar wordt voor regenwaterharvesting. Dit leidt tot een voordelige watercyclus die tot stand wordt gebracht door biogasproductie.

Het behandelde afvalwater (de UIT-stroom)

Het debiet van het behandelde afvalwater is essentieel voor het beheer, de optimalisatie en de naleving van een RWZI. Maar ook voor de beoordeling van de impact op het milieu en het handhaven van duurzame afvalwaterbehandelingspraktijken.

Evaluatie van procesprestaties

Door het debiet van het behandelde afvalwater te kennen, kan een RWZI haar prestaties evalueren. Men kan de hoeveelheid behandeld afvalwater vergelijken met het debiet van het ruwe afvalwater om te beoordelen hoe effectief het zuiveringsproces is in het verminderen van verontreinigende stoffen en het behandelen van afvalwater tot het gewenste kwaliteitsniveau.

Optimalisatie van behandelingsprocessen

Het debiet van het behandelde afvalwater kan variëren afhankelijk van operationele omstandigheden, belastingen en andere factoren. Door deze variaties te volgen, kunnen exploitanten de behandelingsprocessen optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren, zoals het aanpassen van chemicaliën, beluchtingstijden en slibretourstromen.

Naleving van lozingsvereisten

RWZI’s moeten vaak voldoen aan lozingsvereisten die zijn vastgesteld door regelgevende instanties. Het kennen van het debiet van de UIT-stroom (het behandelde afvalwater) stelt een RWZI in staat om te controleren of ze binnen de toegestane lozingslimieten blijft. Eventueel kan men dan corrigerende maatregelen te nemen om alsnog aan de vereisten te voldoen.

Planning en capaciteitsbeheer

Door het debiet van het behandelde afvalwater te kennen, kan een RWZI haar capaciteit plannen en beheren. Men kan anticiperen op toekomstige behoeften, capaciteitstekorten identificeren en investeringen plannen voor eventuele uitbreiding of upgrade.

Monitoring van milieueffecten

De monitoring van het debiet van het behandelde afvalwater is ook belangrijk voor het beoordelen van de milieueffecten van de RWZI op ontvangende waterlichamen. Het stelt exploitanten en regelgevende instanties in staat om de impact van geloosd afvalwater op waterkwaliteit, ecologie en aquatische ecosystemen te beoordelen.

Wat zijn de uitdagingen bij debietmeting van behandeld afvalwater?

De fluctuaties in het debiet

Het debiet van het behandelde afvalwater kan sterk variëren van dag tot dag en dus ook gedurende de dag. Dat komt bijvoorbeeld door seizoensgebonden patronen, regenval, industriële activiteiten en huishoudelijk watergebruik. Onder deze variabele omstandigheden kan het heel lastig zijn de flow nauwkeurig en betrouwbaar te meten.

Verontreinigingen en vaste stoffen

Behandeld afvalwater kan nog steeds vaste stoffen, deeltjes en verontreinigingen bevatten die de werking van flowmeters kunnen belemmeren. Deze verontreinigingen kunnen zich ophopen en leiden tot verstoppingen, slijtage van meetapparatuur en foutieve metingen.

De condities van het afvalwater

Behandeld afvalwater kan variëren in samenstelling, dichtheid, viscositeit en temperatuur. Ook dat heeft invloed op de prestaties van flowmeters. Sommige hebben moeite met het accuraat meten van afvalwater onder extreme omstandigheden of bij specifieke chemische eigenschappen.

De betrouwbaarheid van de meetapparatuur

Meetapparatuur die betrouwbaar werkt in deze agressieve en corrosieve omgevingen van een RWZI kan een uitdaging zijn. Daarom is het belangrijk om robuuste en duurzame debietmeters te kiezen die bestand zijn tegen deze  omstandigheden en de levensduur van de installatie kunnen garanderen.

Kalibratie en onderhoud

Het verkrijgen van nauwkeurige metingen van het debiet van behandelde uitgaande afvalwater vereist regelmatige kalibratie en onderhoud van debietmeters; en dit laatste kost tijd en inzet. Daarom kan het waarborgen van de nauwkeurigheid van de metingen best een uitdaging zijn. Zeker ook door de de complexiteit van de omgeving en de variabiliteit van het afvalwater.

Onze oplossing voor behandeld afvalwater

RWZI - schematisch - stap 4 + instrumentatie

Onze flowmeters voor behandeld afvalwater

Pulsar Greyline TTFM 6.1

Deze transit-time flowmeter is ideaal voor het meten van de doorstroom in gesloten systemen van o.a. behandeld schoon water en  onbehandeld water

Pulsar Greyline PTFM 6.1

Draagbare transit time flowmeter. Uitermate geschikt voor afvalwater- of slibstromen met een lage vaste-stof-concentratie.

HAWK - Sultan Sonar System

HAWK Sultan

Krachtige sonar met laagfrequente transducer die eenvoudig door alle gesuspendeerde vaste stoffen heen dringt. Daardoor is dit instrument niet alleen in staat om het slibbedniveau op de bodem van een zuiveringsinstallatie, maar zelfs de lichtste vloklaag te meten.

HAWK Orca

De 4e generatie sonar speciaal ontwikkeld om de penetratie en kalibratiedichtheid van verdikkingsmiddelen en CCD’s te kunnen vergroten.

HAWK Orca - sonar system voor RWZI en AWZI