Disclaimer

De volgende disclaimer is van toepassing op deze website (www.intercontrol.eu), die eigendom is van Intercontrol Meet- en Regeltechniek B.V., IJsselburcht 26, 6825 BP Arnhem, Nederland, Kamer van Koophandel registratie nummer 09071262.

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen.

  • Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de materialen op deze site zijn eigendom van Intercontrol Meet- en Regeltechniek B.V. en aangesloten bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.
  • U hebt toestemming om over deze site te browsen en (delen van) deze site te printen, downloaden en aan anderen ter beschikking te stellen. Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden verkocht of verspreid of worden gewijzigd of opgenomen in een ander werk, andere publicatie of op een andere site, in print noch in elektronische vorm, of mag worden gepost naar een andere site. Er worden geen andere rechten verleend dan de hierboven vermelde.
  • De inhoud van deze website is met zorg samengesteld, maar wij kunnen niet garanderen dat de verstrekte informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De inhoud dient dan ook uitsluitend ter informatie en dient niet voor andere doeleinden te worden gebruikt. Noch  Intercontrol Meet- en Regeltechniek B.V., noch haar groepsmaatschappijen, noch personen werkzaam of betrokken bij Intercontrol Meet- en Regeltechniek B.V. of haar groepsmaatschappijen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door gebruikmaking van deze site of een hieraan gekoppelde site, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, winstderving, indirecte of bijkomende schade en gevolgschade. We behouden ons het recht voor om, onaangekondigd en wanneer wij dit nodig achten, wijzigingen en correcties aan deze site door te voeren.

Privacy

Dit is de privacyverklaring van Intercontrol Meet- en Regeltechniek B.V. voor klant-, leveranciersdata en data van zakelijke partners. Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Intercontrol Meet- en Regeltechniek B.V., IJsselburcht 26, 6825 BP Arnhem, Nederland en/of haar groepsmaatschappijen, hierna genoemd Intercontrol, wij of ons.

Met deze privacyverklaring willen we u vooral informeren. Wij willen graag dat u zich veilig voelt als u onze website bezoekt en doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast. De meest recente privacyverklaring is op onze website geplaatst. Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 5 september 2018.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking door Intercontrol van alle persoonsgegevens van onze leveranciers, zakelijke partners, klanten en andere individuen. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van medewerkers in dienst van Intercontrol.

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VOOR UW PERSOONSGEGEVENS?

Intercontrol Meet- en Regeltechniek B.V., IJsselburcht 26, 6825 BP Arnhem, Nederland en/of haar groepsmaatschappijen zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor alle persoonsgegevens die onder de reikwijdte van deze privacyverklaring vallen.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

1. Wanneer u contact hebt met Intercontrol (online of offline)

(i) Wat houdt dit doel in?
Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via info@intercontrol.eu, zullen we uw persoonsgegevens gebruiken om u een reactie te sturen en uw vraag te beantwoorden.

(ii) Op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doel?
Wij verwerken uw gegevens voor dit doel op basis van ons gerechtvaardigd belang om uw vragen goed te beantwoorden.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
Hiervoor verwerken wij uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met Intercontrol over uw vraag en alle andere persoonsgegevens die u met ons hebt gedeeld of die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden.

(iv) Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Tenzij de wet een langere bewaringsperiode oplegt of toestaat, bewaren wij uw persoonsgegevens zolang als nodig is om de beschreven doelstellingen te bereiken.


2. Naleving van wettelijke verplichtingen en bescherming van veiligheid, bezittingen en belangen van Intercontrol

(i) Wat houdt dit doel in?
Wanneer u zaken met ons doet of wilt doen, dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of in verband met een overeenkomst. We verwerken ook persoonsgegevens om bezittingen en belangen van Intercontrol te beschermen.

(ii) Op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doel?
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang of waar dat vereist of nodig is (a) krachtens de toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder wetten buiten het land waarin u gevestigd bent; (b) in het kader van juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van autoriteiten of overheidsinstanties, inclusief autoriteiten en overheidsinstanties buiten het land waarin u gevestigd bent; (d) om onze voorwaarden en andere toepasselijke beleidsopties af te dwingen; (e) om onze activiteiten te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van u en van anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of onze schade te beperken.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
Hiervoor verwerken wij uw contactgegevens zoals uw naam, zakelijke adres en emailadres, data die voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Intercontrol gebruikt wordt, uw Kamer van Koophandel-nummer, uw BTW- nummer of andere vereiste belastinggegevens, gegevens over uw contacten met Intercontrol en andere informatie die relevant is voor het vermelde doel.

(iv) Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Tenzij de wet een langere bewaringsperiode oplegt of toestaat, bewaren wij uw persoonsgegevens zolang als nodig is om de beschreven doelstellingen te bereiken.

3. Gebruik van onze website

(i) Wat houdt dit doel in?
Wanneer u onze website gebruikt, verwerken wij technische informatie om u de functionaliteiten op onze website aan te bieden en om onze websitebeheerder de website te laten beheren en het functioneren van onze website te verbeteren. Intercontrol gebruikt ook cookies om te zorgen dat u informatie op onze website snel en eenvoudig kunt vinden. Lees hieronder meer over cookies.

(ii) Op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doel?
Wij verwerken persoonsgegevens voor dit doel op basis van ons gerechtvaardigd belang om een technisch goed werkende website aan te bieden en om het functioneren van onze website te verbeteren.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
Hiervoor verwerken wij de persoonsgegevens die u hebt ingevoerd op onze website of die door de gebruikte functionaliteiten op onze website worden verzameld en de technische informatie van uw apparaat, zoals het IP-adres, de gebruikte internetbrowser, de pagina’s die u op onze website hebt bezocht, uw klik- en surfgedrag en de lengte van de sessie.

(iv) Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Voor dit doel worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende uw bezoek aan de website(sessie). Hierna worden uw persoonsgegevens geaggregeerd en gebruikt voor analysedoeleinden.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Toegang tot uw persoonsgegevens binnen Intercontrol
Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld binnen Intercontrol en haar groepsmaatschappijen. We delen uw data voor administratieve doelen en zodat we een compleet overzicht kunnen krijgen van uw contact en uw overeenkomsten met Intercontrol en haar groepsmaatschappijen. Intercontrol werknemers mogen werken met persoonsgegevens, maar alleen voor zover dit nodig is in verband met het toepasselijke doel en om hun werkzaamheden uit te kunnen oefenen.

Toegang tot uw persoonsgegevens door derde partijen
De volgende derde partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, mits relevant voor het aanbieden van hun producten en diensten aan Intercontrol: leveranciers, technische specialisten,  consultants, banken, verzekeringsmaatschappijen, IT leveranciers, accountants, juridische adviseurs en advocaten. Wanneer derde partijen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, zal Intercontrol de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is. De derde partijen zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het toepasselijke recht.

Als uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een partij in een land waarin geen passend beschermingsniveau voor de bescherming van persoonsgegevens is, zal Intercontrol maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed worden beveiligd, bijvoorbeeld door met deze partijen de EU-modelcontracten (Standard Contractual Clauses) overeen te komen. In andere gevallen zullen uw persoonsgegevens niet worden gedeeld met derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Gebruik van uw persoonsgegevens door verwerkers
Wanneer een derde partij uw persoonsgegevens alleen verwerkt op instructie van Intercontrol, dan is deze partij een verwerker. Wij sluiten een overeenkomst met verwerkers over de verwerking van persoonsgegevens. In deze overeenkomst wordt de verwerker verplicht om de persoonsgegevens alleen te verwerken ten behoeve van de dienstverlening aan ons.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Intercontrol heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen voor de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Intercontrol heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om ze te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, beschadiging, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (waaronder bijvoorbeeld ook niet noodzakelijke verzameling) of verdere verwerking. Voorbeelden zijn IT beveiligingsbeleid, scholing van personeel en beveiligde servers.

VRAGEN OF VERZOEKEN OM TOEGANG, WIJZIGING EN VERWIJDERING

U kunt op ieder moment verzoeken om toegang, wijziging, beperking, overdracht of verwijdering van de data over u die Intercontrol verwerkt, door een e-mail te sturen naar privacy@intercontrol.eu. Vermeld in uw verzoek zo duidelijk mogelijk om welke persoonsgegevens het gaat. Voor uw bescherming reageren wij alleen op verzoeken voor de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan het e-mailadres dat u gebruikte om uw verzoek te versturen, en kunnen wij u vragen uw identiteit aan te tonen vóór we uw verzoek afhandelen. Wij zullen proberen uw verzoek zo snel mogelijk te verwerken, en in ieder geval binnen de wettelijk toegestane termijn. Als u denkt dat wij ons niet houden aan de toepasselijk privacyregels, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde privacytoezichthouder. Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via privacy@intercontrol.eu.


Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. De cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.