De vergister

In dit deel vertellen we over hoe onze gespecialiseerde flowmeters het vergistingsproces optimaliseren en de biogasproductie maximaliseren.

Waarom RWZI’s afvalwater vergisten?

Het rioolwater dat naar de vergister doorstroomt wordt ‘slib’ genoemd. In deze fase worden er bacteriën toegevoegd, die dit organisch materiaal moeten afbreken. Deze procedure heeft twee voordelen: de eerste is dat RWZI’s hiermee direct bijdragen aan afvalvermindering. Het organisch materiaal zou anders namelijk als afval worden gestort.

Een ander voordeel is dat bij dit proces vergistingsgas vrijkomt – beter bekend als biogas. Dit wordt opgevangen, gecomprimeerd, van vocht ontdaan en vervolgens verder gereinigd. Het gereinigde biogas wordt naar motoren of brandstofcellen geleid waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Deze elektriciteit kan vervolgens weer worden ingezet om de zuiveringsinstallatie zelf van stroom te voorzien.

Hierdoor wordt het elektriciteitsverbruik van de RWZI niet alleen verminderd, maar de operationele kosten ook nog eens verlaagd. En door de CO2-voetafdruk van de installatie op deze manier te verminderen, draagt het ook nog eens bij aan duurzaamheidsdoelstellingen.

RWZI - schematisch proces (3)

De rol van de vergister

Een vergister speelt een cruciale rol in de behandeling van afvalwater. Het is een anaerobe reactor waar organisch afval wordt afgebroken door micro-organismen in afwezigheid van zuurstof.

Dit proces produceert biogas (hoofdzakelijk methaan en koolstofdioxide), dat kan worden gebruikt voor energieproductie. Daarnaast vermindert de vergister de hoeveelheid slib die moet worden afgevoerd, wat kostenbesparend werkt en milieuvriendelijker is. Het helpt ook bij het stabiliseren van het slib, waardoor het veiliger en gemakkelijker te hanteren is.

Wat zijn de uitdagingen bij het vergistingsproces?

Slibverwerking

Het vergistingsproces produceert organisch slib dat wordt behandeld en moet worden verwijderd. Het beheer van slib kan een uitdaging zijn vanwege de grote volumes die worden geproduceerd. Daarnaast moet men dit slib ontwateren, stabiliseren en verwerken tot een bruikbaar eindproduct, zoals biogas of meststof.

Energieverbruik

RWZI’s zijn enorme energieverbruikers. Dat komt o.a. door het gebruik van de mechanische beluchting, de pompen, de mixers en alle andere apparatuur. Een  efficiënt energieverbruik – zoals zelfgeproduceerd biogas inzetten voor eigen energieopwekking, is cruciaal. Hiermee worden operationele kosten verlaagd en de duurzaamheid van de installatie verbeterd.

Stank en emissie

Het vergistingsproces produceert onaangename geuren en emissies, zoals waterstofsulfide en methaan. Het beheersen van deze restproducten is belangrijk om overlast voor de omgeving zo laag mogelijk te houden, maar ook om te voldoen aan milieuregelgeving.

Het naleven van de regelgeving

RWZI’s moeten voldoen aan strenge regelgeving en normen met betrekking tot waterkwaliteit, emissies, slibbehandeling en milieubescherming. Het naleven van deze regelgeving kan uitdagend zijn en vereist nauwkeurige monitoring, rapportage en continue verbetering van de operationele processen.

Slibvergisting en de rol van flowmeters

Flowmeters meten en regelen de stroming van de verschillende media die bij het vergistingsproces betrokken zijn, zoals voedingstoevoer, mengmedia en biogas. Daarom zijn op strategische punten flowmeters ingebouwd om dit proces zo goed mogelijk te regelen, monitoren en te optimaliseren.

 De biogasproductie

Flowmeters worden gebruikt om de productie van biogas te meten, dat als bijproduct van het vergistingsproces wordt geproduceerd. Het meten van deze stroom biogas is belangrijk om de prestaties van de vergistingstanks te monitoren, de efficiëntie van de gasproductie te bepalen en de biogasopbrengst te optimaliseren.

 De gasafvoer

Flowmeters worden gebruikt om de afvoer van biogas vanuit de vergistingstanks naar opslagtanks, fakkelinstallaties of andere bestemmingen te controleren. Door de biogas-stroom te meten, kunnen exploitanten de gasafvoer regelen, de gasopbrengst maximaliseren en zorgen voor een veilige en efficiënte behandeling van het geproduceerde gas.

De voedingstoevoer

Er worden flowmeters gebruikt om de toevoer van organisch materiaal naar de vergistingstanks te meten zoals primaire slib, secundair slib, zuiveringsslib of andere organische afvalstromen. Het nauwkeurig meten van de toevoer van organisch materiaal is essentieel voor het regelen van het vergistingsproces en het optimaliseren van de biologische activiteit.

Het mengproces

Flowmeters worden ook weer gebruikt om de toevoer van verschillende vloeistoffen en gassen naar de vergistingstanks te regelen, zoals water, lucht, stoom en eventuele chemicaliën die nodig zijn voor het vergistingsproces. Hierdoor kan een RWZI de juiste mengverhoudingen handhaven en zo de optimale omstandigheden voor anaërobe vergisting creëren.

Onze flowmeters voor het vergistingsproces

Kurz-454-ftb-wgf-Insertion-flow-meter-condenserend-gas
Kurz 454 FTB – WGF

Deze thermische massaflowmeter is speciaal ontworpen voor nat gas, condenserend gas en biogas. Het gepatenteerde ontwerp verwerkt het droge debiet-signaal onafhankelijk van de effecten van vocht in de gasstroom. Daarom is dit de ideale flowmeter voor o.a. vergisters en stortplaatsen.

Kurz 410 FTB

De Kurz 410FTB flowmeter is speciaal ontworpen om de beluchtingsluchtstroom in water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties te monitoren.

De responstijd op snelheidsveranderingen in combinatie met het geluidsarme signaal zorgen voor de hoogste controle van opgeloste zuurstof (DO).

Door de DO-controle in beluchtingsbassins te verbeteren, worden aanzienlijke verbeteringen in de energie-efficiëntie gerealiseerd.

KURZ 410FTB - flowmeter speciaal ontworpen om de beluchtingsluchtstroom in water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties te monitoren
Schmidt SS20.700

Deze thermische flowsensor is een robuuste oplossing voor uitdagende industriële toepassingen. Het instrument wordt in verschillende toepassingen gebruikt, maar is ook zeer geschikt voor de beluchting van het vergistingsproces.

RWZI als biogas-producent – wat zijn de voordelen?

  1. Allereerst is het een zeer schone energiebron omdat het biogas wordt gemaakt van restproducten of organische ingrediënten zoals restafval en vee-mest.
  2. Het biogas dat wordt geproduceerd is een hernieuwbare energiebron met een lage CO2-voetafdruk.
  3. Biogas uit RWZI’s wordt op een veel efficiëntere manier geproduceerd dan bij veel andere hernieuwbare energiebronnen gebruikelijk is,  zoals windenergie.
  4. Dit biogas wordt gebruikt voor het verwarmen van gebouwen, het verhogen van elektrische opwekking, het koken van voedsel, het leveren van warmwater,  het aandrijven van vervoer, maar ook voor het functioneren van het RWZI zelf.
  5. RWZI’s verminderen stortmethode omdat zij de organische materialen die anders naar afval zouden gaan, hergebruiken.
  6. RWZI’s migreren ook op recyclingwaterprojecten die worden gebruikt voor waterzuivering, waardoor schoon en rechtmatig water beschikbaar wordt voor regenwaterharvesting. Dit leidt tot een voordelige watercyclus die tot stand wordt gebracht door biogasproductie.

Andere oplossingen voor rioolwaterzuivering

4X3 influent afvalwater

Afvalwater influent

Hoe meet je het debiet van het ruwe afvalwater dat een RWZI instroomt? We vertellen over onze oplossingen.

4X3 beluchting slib RWZI

Beluchting

Hoe zorg je dat biologische processen maximaal renderen, maar zonder excessieve kosten.

effluent behandeld water RWZI

Afvalwater effluent

Waarom RWZI’s het debiet van behandeld en gereinigd water moeten weten.